به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 531 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 314 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 585 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 600 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,927 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 434 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 252 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 364 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 633 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 293 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 387 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 254 مشاهده
0 امتیاز