به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 422 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 579 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 348 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 614 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 643 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,962 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 255 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 370 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 649 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 268 مشاهده
0 امتیاز