به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 382 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 471 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 473 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,796 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 48 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 245 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 344 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 573 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 353 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز