به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 456 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 644 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 403 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 642 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 680 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,994 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 479 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 259 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 377 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 314 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 413 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز