به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 486 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 685 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 429 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 665 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 714 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,021 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 501 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 140 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 262 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 361 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 688 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز