دسترسی شما محدود شده است. لطفا با مدیریت به تماس شوید.(آیا ایمیل خود را تایید کرده اید؟) ورود کاربران ثبت نام

  امتیازات

امتیازات بر اساس فعالیت های کاربر محاسبه می شود. این محاسبات بعدها ملاک سنج و رتبه بندی و ... خواهد بود. نحوه محاسبه را در زیر مطالعه نمایید...​

 

ثبت نام = 50 امتیاز

ارسال تصویر = 2 امتیاز

ثبت رای مثبت دیگر کاربران در مورد تصویر = 1 امتیاز

ثبت رای منفی دیگر کاربران در مورد تصویر = 1 امتیاز منفی

ارسال دیدگاه = 2 امتیاز

ثبت رای مثبت دیگر کاربران در مورد دیدگاه شما = 1 امتیاز

ثبت رای منفی دیگر کاربران در مورد دیدگاه شما = 1 امتیاز منفی

ثبت رای (مثبت و منفی) از جانب شما به تصاویر و یا دیدگاه های دیگر کاربران = 1 امتیاز 

 

نکته:

مدیران سایت می توانند به کاربران براساس نوع فعالیت اش ، امتیاز هدیه تعلق دهد.