به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 301 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 570 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,901 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 357 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 625 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز