به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 478 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 675 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 383 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 702 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,011 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 494 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 260 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 381 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 678 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 418 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 281 مشاهده
0 امتیاز