به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 373 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 627 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 661 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,974 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 470 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 256 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 374 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 653 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز