به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 435 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 513 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 583 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 443 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 604 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 353 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 916 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 360 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.