به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 382 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 209 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 487 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 305 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 750 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 268 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 311 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.