به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 524 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 220 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 518 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 315 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 811 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.