به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 582 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 897 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 295 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 284 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.