به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 442 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 446 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 457 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 624 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 929 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 309 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.