به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 410 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 550 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 229 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 413 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 556 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 326 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 870 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 287 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.