به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 610 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 468 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 973 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.