به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 861 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 223 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 264 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 647 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,128 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.