به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 683 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 126 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 473 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,088 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.