به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 756 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 240 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 536 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,106 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.