به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 710 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 197 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 497 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,098 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.