به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 491 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,028 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 295 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 493 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 665 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 263 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 254 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 140 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 185 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 769 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 185 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 778 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 475 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 361 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 238 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.