به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 507 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,185 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 315 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 739 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 276 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 829 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 209 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 819 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 501 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 375 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.