به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 808 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 436 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 522 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 126 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 559 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 587 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 401 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 330 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.