به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 918 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 238 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 699 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 708 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 349 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.