به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 501 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,108 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 507 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 696 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 272 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 197 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 799 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 795 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 489 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 368 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.