به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 349 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 730 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 124 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 474 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 118 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 510 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 541 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 303 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.