به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
حیوانات
0 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,282 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 530 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 225 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 853 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 842 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 521 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 210 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 384 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.