به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 268 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 276 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 43 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 48 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 64 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.