به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 323 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 53 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 70 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.