به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 302 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 44 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 61 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 68 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.