به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 50 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 37 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 114 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 54 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 44 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 60 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 80 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.