به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 248 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 120 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 86 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.