به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 313 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 295 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 45 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 50 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 64 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 52 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.