به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 374 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 165 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 330 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 777 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 452 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 802 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 71 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.