به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 322 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 136 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 763 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 779 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 70 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.