به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 243 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 189 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 135 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 218 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 67 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 294 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 246 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 116 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.