به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 193 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 218 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 116 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 82 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 73 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.