به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 136 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 283 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 113 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.