به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 186 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 114 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 291 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 114 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 80 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.