به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 202 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 232 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 124 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 118 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 265 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 85 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.