به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 207 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 122 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 106 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 136 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 99 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.