به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
1 دیدگاه 216 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 132 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 277 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 106 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.