به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
1 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,065 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 53 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 31 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 577 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 33 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 52 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.