به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,904 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 627 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 572 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 571 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 625 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 216 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 945 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.