به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,772 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 225 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 445 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 363 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 306 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 548 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 198 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 745 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.