به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,042 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 733 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 686 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 234 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 932 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,333 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 542 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 257 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 822 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 671 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 350 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 840 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 136 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 356 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 296 مشاهده
+1 امتیاز