به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 509 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 918 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 229 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 800 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 556 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 276 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز