به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,011 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 702 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 231 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,281 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 252 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 341 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 135 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 294 مشاهده
+1 امتیاز