به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,974 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,366 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 661 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 648 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 226 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 919 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 446 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,185 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 813 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 624 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 330 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 739 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 323 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 291 مشاهده
+1 امتیاز