به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,379 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 393 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 190 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 730 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 209 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 792 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 487 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 273 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 474 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 116 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز