به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,944 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 623 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 221 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 912 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,108 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 513 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 810 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 604 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 322 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 696 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 313 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 283 مشاهده
+1 امتیاز