به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,904 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 572 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 627 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 216 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,032 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 582 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 307 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 666 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 132 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 302 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 277 مشاهده
+1 امتیاز