به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,042 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 700 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 498 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 733 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 683 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 686 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 542 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 455 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز