به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,904 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 511 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 572 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 571 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 627 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز