به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,011 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 675 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 478 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 383 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 702 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 212 مشاهده
0 امتیاز