به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,134 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,011 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,903 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,281 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,172 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,034 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 996 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 973 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 919 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 886 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 853 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 842 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 819 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 789 مشاهده
+1 امتیاز