به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,114 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,904 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,880 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,144 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,032 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 945 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 909 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 897 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 845 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 778 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 776 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 769 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 747 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 745 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 666 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 627 مشاهده
0 امتیاز