به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,128 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,974 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,899 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,366 مشاهده
+2 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,185 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,163 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 999 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 965 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 929 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 919 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 876 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 861 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 829 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 819 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 813 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 802 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 777 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 739 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 661 مشاهده
0 امتیاز