به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,139 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,042 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,907 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,333 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,191 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,066 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 1,013 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 1,004 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 942 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 932 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 890 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 874 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 854 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 840 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 835 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 822 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 803 مشاهده
+1 امتیاز