به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,120 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,944 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,888 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,153 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,108 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 979 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 930 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 916 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 912 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 857 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 810 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 799 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 795 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 791 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 779 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 763 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 696 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 642 مشاهده
0 امتیاز