به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,088 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,379 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,852 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,065 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 794 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 792 مشاهده
+1 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 787 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 750 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 730 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 683 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 654 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 652 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 628 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 577 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 541 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 510 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز