به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,106 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,872 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,127 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 918 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 880 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 877 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 870 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 833 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 800 مشاهده
+1 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 756 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 723 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 713 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 708 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 699 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز