به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
بناهای جدید
0 دیدگاه 3,098 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,772 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,860 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,088 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 881 مشاهده
+1 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 831 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 813 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 811 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 808 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 793 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 745 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 710 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 680 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 657 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 588 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 587 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 559 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 548 مشاهده
0 امتیاز