به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 378 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 231 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,011 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 260 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 252 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 312 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 412 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 166 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 226 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 341 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 135 مشاهده
+1 امتیاز