به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 315 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 198 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 445 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,772 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 241 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 881 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 140 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 220 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 793 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 261 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 518 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 122 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 180 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 282 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 522 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 110 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 124 مشاهده
+1 امتیاز