به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 524 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 229 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 800 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 281 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 359 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 555 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 190 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 117 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز