به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 401 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 234 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 683 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 3,042 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 263 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 932 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 257 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 822 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 315 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 425 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 671 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 350 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 840 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 136 مشاهده
+1 امتیاز