به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 308 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 190 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 396 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,379 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 237 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 209 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 792 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 303 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 487 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 115 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 173 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 273 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 474 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 104 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 116 مشاهده
+1 امتیاز