به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 357 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 221 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,944 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 912 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 156 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 810 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 295 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 604 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 207 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 322 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 696 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 133 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز