به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 347 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 216 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 571 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,904 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 148 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 372 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 582 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 145 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 197 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 307 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 666 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 129 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 132 مشاهده
+1 امتیاز