به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
1 دیدگاه 341 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 295 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 791 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 390 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 116 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 150 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 95 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 114 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 265 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 99 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 486 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 685 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 429 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 714 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 501 مشاهده
0 امتیاز