به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
1 دیدگاه 323 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 287 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 769 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 371 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 113 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 147 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 233 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 93 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 307 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 103 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 259 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 87 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 423 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 580 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 353 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 644 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز