به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
1 دیدگاه 281 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 276 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 738 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 358 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 142 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 210 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 92 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 290 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 91 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 234 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 82 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 185 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 475 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 540 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 404 مشاهده
0 امتیاز