به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
شخصیت ها
1 دیدگاه 309 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 278 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 751 مشاهده
+1 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 366 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 145 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 224 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 93 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 301 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 97 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 250 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 86 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 223 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 388 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 534 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 301 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 436 مشاهده
0 امتیاز