به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 372 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 348 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 650 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 408 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 269 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 488 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 644 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 608 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 442 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 357 مشاهده
0 امتیاز