به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 140 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 361 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 688 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 515 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 674 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 462 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز