به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 364 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 335 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 635 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 387 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 467 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 634 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 280 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 594 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 430 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز