به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 518 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 686 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 306 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 665 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 401 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 234 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 932 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 371 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز