به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 308 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 190 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز