به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 461 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 315 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 198 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 881 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 140 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 191 مشاهده
0 امتیاز