به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 536 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز