به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 627 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 272 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 579 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 347 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 216 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 148 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 210 مشاهده
0 امتیاز