به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 495 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 648 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 617 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,366 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 368 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 226 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 919 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 162 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 446 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز