به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 524 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 745 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 232 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 808 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 436 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز