به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 652 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 218 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 349 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 124 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 730 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز