به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 999 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 507 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 186 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,185 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 315 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 302 مشاهده
0 امتیاز