به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 583 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 979 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 501 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,108 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 507 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز