به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 550 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 877 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 918 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 283 مشاهده
0 امتیاز