به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 616 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,066 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 531 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 361 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,333 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 336 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 545 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز