به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 610 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,034 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 189 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 355 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,281 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 530 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز