به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 945 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 491 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 1,032 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 295 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 493 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز