به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 468 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 252 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 312 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 412 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 166 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 363 مشاهده
0 امتیاز