به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 217 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 220 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 793 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 165 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 261 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 518 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 122 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 276 مشاهده
0 امتیاز