به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 353 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 209 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 792 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 303 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 487 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 115 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز