به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 165 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 457 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 813 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 305 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 397 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 624 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 161 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز