به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 451 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 240 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 479 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 542 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 257 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 822 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 264 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 315 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 425 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 671 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز