به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 410 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 413 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 229 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 268 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 800 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 281 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 359 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 555 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 293 مشاهده
0 امتیاز