به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 424 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 224 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 372 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 582 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 145 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز