به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 429 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 229 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 443 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 513 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 810 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 295 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 604 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز