به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
1 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 193 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 464 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 315 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 881 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 140 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 213 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 165 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.