به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
1 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 553 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 644 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,370 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 411 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 293 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 371 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 165 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 262 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 182 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 260 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.