به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
1 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 274 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 535 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,366 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 368 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 919 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 162 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 259 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 200 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.