به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
1 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 260 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 520 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 558 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 283 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 357 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 912 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 156 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 255 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.