به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,944 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 558 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 623 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 513 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 252 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 435 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز