به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,379 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 198 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 393 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 396 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 426 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 382 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 189 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز