به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,772 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 225 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 440 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 445 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 227 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 155 مشاهده
0 امتیاز