به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 327 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 509 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 524 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 410 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز