به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,974 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 373 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 661 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 627 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 648 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,366 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 519 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 446 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 442 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز