به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,901 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 301 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 570 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 626 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,338 مشاهده
+2 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 424 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز