به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 130 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 106 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 63 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 132 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 276 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 103 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 210 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز