به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 133 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 278 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 227 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 112 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 224 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز