به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
نظامی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 287 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 233 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 113 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 233 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز