به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 280 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 140 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 187 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 233 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 630 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 42 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 70 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 251 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 986 مشاهده
0 امتیاز