به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 34 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 267 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 122 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 126 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 607 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 37 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 205 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 899 مشاهده
0 امتیاز