به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 38 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 136 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 225 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 624 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 267 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 55 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 68 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 949 مشاهده
0 امتیاز