به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 63 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 86 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 37 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 274 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 130 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 218 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 616 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 49 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 39 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 922 مشاهده
0 امتیاز