به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 327 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 524 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 509 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 391 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 877 مشاهده
0 امتیاز