به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 314 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 585 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 600 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,927 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 434 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 633 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 467 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 633 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 218 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 963 مشاهده
0 امتیاز