به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 198 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 396 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 393 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,379 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 499 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 190 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 652 مشاهده
0 امتیاز