به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 602 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 623 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,944 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 449 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 642 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 473 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 221 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 336 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 979 مشاهده
0 امتیاز