به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 314 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 414 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 226 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز