به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 233 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 407 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 163 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 222 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 293 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 274 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز