به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 417 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 222 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 289 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 367 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 140 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 192 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 53 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 263 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 252 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز