به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 128 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 186 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 52 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز