به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 451 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 240 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 315 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 425 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 298 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 281 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 323 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز