به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 419 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 348 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 150 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 222 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 544 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 186 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز