به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 142 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 140 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز