به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 123 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 76 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 349 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 118 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز