به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 280 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 137 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز