به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 400 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 330 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 149 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 121 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 522 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز