به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 383 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 147 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 106 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 201 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز