به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 361 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 145 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 187 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 118 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 452 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز