به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,291 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 308 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 130 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 794 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 275 مشاهده
0 امتیاز