به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 223 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 833 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 377 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 124 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 302 مشاهده
0 امتیاز