به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 511 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 272 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 347 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 148 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 384 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 845 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 309 مشاهده
0 امتیاز