به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 665 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 114 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 124 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز