به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 191 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 104 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 128 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 200 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز