به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 106 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 617 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 134 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده بیشتر، لطفا اینجا کلیک نمایید.