به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 478 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 675 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 494 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 381 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 418 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 281 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 610 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,034 مشاهده
0 امتیاز