به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 198 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 288 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 652 مشاهده
0 امتیاز