به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 558 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 449 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 395 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 473 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 336 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 583 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 979 مشاهده
0 امتیاز