به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 498 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 700 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 505 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 370 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 284 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 518 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 686 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 371 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 616 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,066 مشاهده
0 امتیاز