به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 363 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 306 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 224 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 191 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 524 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 745 مشاهده
0 امتیاز