به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 373 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 470 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 374 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 495 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 648 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 999 مشاهده
0 امتیاز