به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 327 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 391 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 550 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 877 مشاهده
0 امتیاز