به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 301 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 357 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 626 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 210 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 567 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 944 مشاهده
0 امتیاز