به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 24 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 237 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 209 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 750 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 268 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 200 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 68 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 86 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز