به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 260 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 468 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 411 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 973 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 53 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 264 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز