به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 229 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 443 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 244 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 916 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 255 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز