به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 38 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 241 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 217 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 220 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 323 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 811 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 213 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 73 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز