به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 256 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 457 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 929 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 309 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 259 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز