به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 224 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 238 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 897 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 295 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 50 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 245 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 284 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز