به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 413 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 229 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 340 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 870 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 287 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 49 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 228 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 73 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 112 مشاهده
0 امتیاز