به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 478 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 675 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 659 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 214 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز