به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 498 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 700 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 451 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 671 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 348 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 222 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز