به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 302 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 624 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 200 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 323 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 205 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 199 مشاهده
0 امتیاز