به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 327 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 283 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 410 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 555 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز