به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 116 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 353 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 487 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 76 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز