به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 518 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 269 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 122 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز