به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 558 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 429 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 604 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 311 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز