به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 424 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 579 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 186 مشاهده
0 امتیاز