به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 368 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 226 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 919 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 446 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 200 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 323 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 291 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 876 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 405 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 193 مشاهده
0 امتیاز