به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 315 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 198 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 881 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 248 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 265 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 252 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 813 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 359 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 118 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز