به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 378 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 231 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 294 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 428 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 886 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز