به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 308 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 190 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 867 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 232 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 794 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 275 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 189 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز