به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 357 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 221 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 912 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 313 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 283 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 857 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز