به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 268 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 276 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 272 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 833 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 377 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 124 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 302 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز