به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 347 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 216 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 903 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
1 دیدگاه 302 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 277 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 384 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 845 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 309 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 239 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز