به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 260 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 120 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 603 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 45 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 36 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 201 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 880 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 384 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,127 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز