به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 271 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 127 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 612 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 251 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 37 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 907 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 400 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,143 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز