به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 330 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 290 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 203 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 777 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 802 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 375 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 929 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز