به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 341 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 210 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 320 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 246 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 789 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 819 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 384 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 411 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 973 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز