به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 322 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 284 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 264 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 196 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 309 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 261 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 763 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 779 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 368 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 916 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز