به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 251 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 723 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 713 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 349 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 340 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 870 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز