به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 282 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 229 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 680 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 657 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 330 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 187 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 323 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 811 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز