به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 306 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 264 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 254 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 744 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 747 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 361 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 897 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز