به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
1 دیدگاه 273 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 149 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 214 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 654 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 628 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 303 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 750 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز