به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 39 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 625 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 269 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 55 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 222 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 965 مشاهده
0 امتیاز