به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 55 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 33 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 121 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 588 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 42 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 33 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 52 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 227 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 197 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 831 مشاهده
0 امتیاز