به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 74 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 281 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 631 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 272 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 42 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 72 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 996 مشاهده
0 امتیاز