به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 306 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 548 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 420 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 191 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز