به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 702 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 678 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 508 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 412 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 206 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 320 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 246 مشاهده
0 امتیاز