به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 625 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 459 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 626 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 210 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 372 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 254 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز