به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 623 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 341 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 642 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 473 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 638 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 253 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 390 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 264 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 309 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز