به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 509 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 597 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 359 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 183 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 287 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 136 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 211 مشاهده
0 امتیاز