به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 661 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 653 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 495 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 648 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 397 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 200 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 316 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز