به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 418 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 610 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 251 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 428 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز