به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 343 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,308 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 140 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 407 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 329 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 524 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 252 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 359 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 350 مشاهده
0 امتیاز