به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,389 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 177 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 371 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 184 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 616 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 304 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 433 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 451 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 428 مشاهده
0 امتیاز