به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 550 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 317 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 223 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 186 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 367 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 377 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز