به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 395 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,355 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 156 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 437 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 336 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 312 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 583 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 402 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز