به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 376 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,339 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 148 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 427 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 328 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 570 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 325 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 228 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 384 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 390 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 378 مشاهده
0 امتیاز