به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 146 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 204 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 147 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 634 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 44 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 278 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 237 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 260 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 1,013 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 443 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,191 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز