به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ورزشی
0 دیدگاه 275 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 221 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 618 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 51 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 64 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 252 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 217 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 930 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 412 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
1 دیدگاه 1,153 مشاهده
0 امتیاز
ورزشی
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز