به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
89 × تاریخی   18 × فرهنگ   11 × زیبا
79 × کابل   18 × هرات   10 × انتخابات
73 × افغانستان   14 × ریاست   10 × وطن
54 × ولایت   14 × و   10 × بلخ
28 × ورزش   14 × ارگ   10 × بندامیر
27 × منظره   14 × کوه   10 × در
27 × بامیان   13 × عسکر   9 × نمایشگاه
25 × کرکت   13 × قندهار   9 × پوهنتون
25 × قهرمانان   12 × دورنما   8 × برف
21 × باستانی   11 × زیبای   8 × آثار