به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 377 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 280 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 660 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 114 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 297 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 815 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 182 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 260 مشاهده
0 امتیاز