به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 364 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 467 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 634 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 279 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 214 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 250 مشاهده
0 امتیاز