به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 404 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 506 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 242 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 86 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 792 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز