به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 454 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 618 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 205 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 273 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 801 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 174 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز