به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 344 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 436 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 552 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 254 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 198 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 796 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 173 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز