به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 244 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 422 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 579 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 348 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,893 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 301 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 45 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 283 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 238 مشاهده
0 امتیاز