به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 456 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 644 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 403 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,902 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 306 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 522 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 154 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 291 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 245 مشاهده
0 امتیاز