به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 498 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 700 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 409 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,907 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 311 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 222 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 544 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 50 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز