به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 488 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 687 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 433 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 392 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,905 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 310 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 218 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 540 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 95 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 49 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز