به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 220 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 531 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 314 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,886 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 187 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 452 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 84 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 44 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 275 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 230 مشاهده
0 امتیاز