به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 185 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 475 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,877 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 286 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 175 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 441 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 74 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 44 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 266 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز