به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 296 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 382 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 249 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,865 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 263 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 385 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 83 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 67 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 130 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 43 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 207 مشاهده
0 امتیاز