به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 234 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 294 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 198 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 72 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,852 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 349 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 243 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز