به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 502 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 182 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 474 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 537 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 254 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 314 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 414 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 665 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 355 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 344 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 190 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 824 مشاهده
+1 امتیاز