به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 479 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 233 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 465 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 528 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 252 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 310 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 407 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 638 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 349 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 338 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 182 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 782 مشاهده
+1 امتیاز