به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 633 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 578 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 961 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 291 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 159 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 166 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 424 مشاهده
0 امتیاز