به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 649 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 591 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 991 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 164 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 172 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 435 مشاهده
0 امتیاز