به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 370 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 707 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 150 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 616 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,067 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 313 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 451 مشاهده
0 امتیاز