به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 618 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 558 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 918 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 152 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 416 مشاهده
0 امتیاز