به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 536 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,323 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 335 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 210 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 890 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 144 مشاهده
+1 امتیاز