به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 260 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 319 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 628 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
2 دیدگاه 1,375 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 378 مشاهده
+2 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 231 مشاهده
+2 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 923 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 169 مشاهده
+1 امتیاز